Giảng viên lưu ý khi nhập điểm
Học kỳ II năm học 2016-2017 phần mềm chuẩn hóa lại thuật toán sắp xếp, nên danh sách Giảng viên in ra điểm danh từ đầu học kỳ sẽ khác thứ tự danh sách hiện tại trên hệ thống.

Lưu ý:CMND có thể không có số 0 ở đầu
Duy trì đăng nhập.